Kancelaria położona jest w dogodnym miejscu w centrum Krakowa, przy Al. Słowackiego 11a/9.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, jak również podmiotom gospodarczym. 

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje: 

1/ zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania, w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy i administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych, w tym prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych dotyczących wyegzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych, 

2/ przygotowywanie wszelkich pism sądowych: pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń, skarg, odwołań, skarg kasacyjnych) oraz pozostałych pism procesowych, 

3/ przygotowywanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego we wszelkich rodzajach spraw (w szczególności w zakresie: rejestracji, zmiany danych, przekształcenia, łączenia, podziału, likwidacji i wykreślenia), dotyczących podmiotów gospodarczych, jak i nie prowadzących działalności gospodarczej,

4/ przygotowywanie wniosków o wpis do sądów wieczystoksięgowych, 

5/ przygotowywanie umów cywilno - prawnych,

6/ przygotowywanie pism przedsądowych – wezwań do zapłaty i innych, 

7/ sporządzanie pisemnych opinii prawnych, 

8/ konsultacje prawne i udzielanie porad prawnych, 

9/ udział w negocjacjach, dotyczących nawiązania stosunku prawego przez Klienta, albo zmierzających do polubownego rozwiązania sporu. 

Adres Kancelarii:

Al. Słowackiego 11a/9 
31-159 Kraków 

Telefon: 607 170 910 

Fax:  12 658 98 70

Godziny otwarcia
Pn-Pt 9:00-17:00

Copyright ©2016 Kancelaria Adwokacka Magdalena Plucińska-Wolska, All Rights Reserved.